HVEM HAR RETT TIL HVILKE INFORMASJON

Alle som henvender seg med en skriftlig forespørsel har rett på informasjon fra bedriften om hvordan den håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som bedriften tilbyr.

Krav om informasjon kan avslås dersom
– Kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
– Kravet er urimelig
– Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
– Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår.
Retten til informasjon omfatter ikke informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet etter åndsverkloven.

Hvordan blir informasjonskravet behandlet

Informasjon skal gis skriftlig og være dekkende og forståelig.
Bedriften skal gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller type informasjon som etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt. Bedriften skal da senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt opplyse informasjonssøkeren skriftlig om forlengelsen av fristen, grunnene til forlengelsen og når informasjonen kan ventes.

Dersom virksomheten avslår et informasjonskrav, skal det informeres om det rettslige grunnlaget for avslaget, adgangen og fristen for å kreve nærmere begrunnelse for avslaget og om Forbrukertilsynet som tilsyns- og veiledningsorgan.
Den som får avslag på et informasjonskrav, kan innen tre uker fra avslaget ble mottatt kreve å få en nærmere begrunnelse for avslaget. Begrunnelsen skal gis skriftlig, snarest mulig og senest innen tre uker etter at kravet om nærmere begrunnelse ble mottatt.