RAPPORT ÅPENHETSLOVEN

Soria Moria Hotell er en stiftelse etablert av Den Norske Læge foreningen, oppstart hotelldrift i 1983. Hotellet er frittstående og har organisert driften ved bruk av egne ansatte.
Hotellet har en majoritet av gjester relatert til kurs og konferanser, men er også vertskap for ferie fritidsmarkedet.

Vår bedriftspolicy er forankret i styret og all dokumentasjon er innlemmet i hotellets HMS system.
Gjennom involvering av AMU og hotellets ansatte har vi utarbeidet dokumentasjon for internkontroll av

Åpenhetsloven og dette arbeidet inkluderer følgende:

Rutiner Åpenhetsloven

Bedriftens Åpenhetspolicy

Aktsomhetsvurdering

Informasjonsplikt til de som ønsker informasjon om bedriftens syn og tiltak

Redegjørelsesplikt-Rapport

Vi har i tillegg utarbeidet en handlingsplan for tiltak i åpenhetsloven som er utført og som skal gjennomføres i driften. Rapport for redegjørelse legges ut på Hotellets hjemmeside og oppdateres fortløpende og revideres innen 30.juni hvert år. I vårt HMS-system vil vi legge inn dokumentasjon for Opplæring, avviksbehandling og årlig internrevisjon. Dette blir da tilgjengelig for alle ansatte. Vår bedriftspolicy er etablert av Styret og dette gir retningslinjer for våre ansatte om hvordan hotellet skal fremstå for å fremme grunnleggende krav i lov om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hotellet har også gjennomført aktsomhetsvurdering av interne og eksterne forhold og mottatt i retur bekreftelse fra leverandører og samarbeidspartnere på at de oppfyller krav i loven så langt man har kommet.

Dersom det oppdages brudd eller avvik fra kravene i loven vil hotellet iverksette avvikshåndtering for å korrigere forholdet umiddelbart.

Oppsummering fra aktsomhetsvurderingen:
Vi har kartlagt forhold som kan være avvik og brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt og fått bekreftelse fra våre leverandører og samarbeidspartnere at de følger loven så langt man har kommet. Vi har definert hva som kan være brudd, men ikke funnet noen avvik eller ting å anmerke. Vi jobber hardt for å fremstå som en bedrift med gode verdier og holdninger som fremmer grunnleggende menneskerettigheter og akseptable arbeidsforhold. Vi har og vil fortsette å jobbe for å fremme disse standpunktene. Vi vil kontinuerlig være oppmerksomme på forhold hos våre leverandører som ikke oppfyller loven ved f.eks. barnearbeid, tvangsarbeid, dårlige arbeidsforhold og utilstrekkelig lønn. Slike forhold er ikke akseptable og dersom dette blir kjent for oss vil vi umiddelbart ta dette opp med våre leverandører. Dersom endringer ikke skjer, vil vi terminere avtaler og avslutte samarbeidet. Vi har gjort våre ansatte kjent med vår bedriftspolicy og søker å styrke verdier som skaper gode holdninger for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

26.mai 2023
Joachim Holen
Driftsdirektør // Soria Moria Hotell